วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 30283 งานห้องสมุด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30283 งานห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30283                             งานห้องสมุด
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30283 งานห้องสมุด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ 2 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา      อำเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชา ง 30283 งานห้องสมุด ปีการศึกษา 2551 จำนวน 38 คน ได้มาโดยสุ่ม 1 ห้องเรียน (Sampling Unit)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30283 งานห้องสมุด       แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30283 งานห้องสมุด        แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30283 งานห้องสมุด สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษาพบว่า
1.   เอกสารประกอบการเรียน       วิชา ง 30283       งานห้องสมุด          ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ    เฉลี่ย  82.01 / 80.66
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      หลังจากศึกษาเอกสารประกอบการเรียนวิชา ง 30283 งานห้องสมุด  สูงกว่าก่อนศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.   นักเรียนที่ได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 30283 งานห้องสมุด   มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียน ด้านรูปแบบการนำเสนอ และด้านผลที่นักเรียนได้รับอยู่ในระดับมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น